Valon Kurtaj

Zyrtar për arkivë, postë dhe fotokopje
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 109
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.