Sadri Gashi

Administrator i qendrës së kompjuterëve në bibliotekë
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitektuës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.