Sadri Gashi

Zyrtar për asete dhe logjistikë
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.