Dr. Sc. Ymer Kuka

Profesor i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 224 853

Profesor në lëndët:

1. Regjistrimi dhe Vlerësimi i Patundshmërive
2. Matje Shtetërore
3. Sistemi Informatik i Tokës
4. Teknika e matjeve ne Gjeodezi
5. Topografi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV