Msc. Fitore Bajrami

Asistente
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 *** ***

Asistente në lëndët:

1. Bazat e Gjeoinformatikës dhe Informatika
2. Bazat e të dhënave
3. Hartografia Topografike
4. Hulumtime nga Largësitë
5. Teknika e Matjeve në Gjeodezi
6. Analiza dhe përpunimi i matjeve gjeodezike
7. Bazat e të drejtave dhe regjistrit të tokave
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV