Msc. Fisnik Loshi

Asistent i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 275 470

Asistent në lëndët:

1. Kadastri
2. Matje e Tokes
3. Topografia
4. Hartografia
5. Bazat e Gjeodezise Inxhinierike
6. Gjeodezia Inxhinierike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV