Msc. Besim Ajvazi

Asistent
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 342 828

Asistent në lëndët:

1. Matje ne Teren
2. Perdorim i Gjeoinformacioneve
3. Modelim i Gjeoinformacioneve
4. Rrethe Referente Gjeodezike
5. Pozicionim Satelitor
6. Rregullim i Tokave
7. Serviset Informtive te Tokave
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV