Mr. sc. Ilir Rodiqi

Ligjërues i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+ 377 44 120 790

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Organizimi dhe teknologjia e ndertimit
2. Rregullativa ndertimore

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Menaxhimi i projekteve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV