Dr. sc. Hjadar Sadiku

Profesor asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 127 773

Mësimdhënës në lëndët:

1. Statika e konstruksioneve
2. Mekanika I
3. Mekanika II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biografia - CV - English