Dr. sc. Florina Jerliu

Profesor asistente
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
************

Mësimdhënëse në lëndët:

1. Historia e arkitekturës së re
2. Teoria dhe kriticizmi në arkitekturë
3. Mbrotja e trashëgimisë ndërtimore
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV