Dr. sc. Përparim Ameti

Profesor i asocuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 000 000

Mësimdhënës në lëndët:

1. Pozicionimi Satelitor
2. Rrethet referente gjeodezike
3. Infrastruktura gjeoinformatike
4. Topografia në Arkitekturë
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV