Dr. sc. Ismail Kabashi

Profesor i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 325 819

Mësimdhënës në lëndët:

Viti I:

1. Istrumentet gjeodezike dhe hyrje në gjeodezi
2. Puna praktike me instrumente gjeodezike
3. Teknika e matjeve në gjeodez

Viti II:

1. Baza e të dhënave
2. Fotogrametria

Viti III:

1. Bazat e gjeodezisë inxhinierike
2. Gjeodezia Inxhinierike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV