Dr. sc. Bashkim Idrizi

Profesor i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 45 341 098

Mësimdhënës në lëndët:

1. Topografi
2. Plane gjeodezike
3. Hartografi
4. Hartografi topografike
5. Ueb hartografi
6. Projeksione hartografike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV