MSc. Ardita Byci - Jakupi

Asistente
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+386 49 123 248
Ligjëron në lëndët:
  • Bazat e urbanizmit
  • Urbanizmi 1
  • Urbanizmi 2
  • Projektimi urbanistik
  • Projektimi urbanistik dhe mbrojtja e mjedisit.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV