Departamenti i Arkitekturës


- Planprogrami për studimet Bachelor dhe Master 2013/2014
- Planprogrami për studimet Bachelor dhe Master 2014/2015 (Akreditimi 2012-2015)