Departamenti i Hidroteknikës

Departamenti i Hidroteknikës realizohet në dy nivele të studimeve në atë Bachelor dhe Master.

Në vijim i gjeni planprogramet e studimeve për këtë departament.

Planprogramet e nivelit Bachelor:

 - Planprogrami 2012-2015 (Shqip)
 - Planprogrami 2012-2015 (English)

 - Planprogrami 2015-2019 (Shqip)
 - Planprogrami 2015-2019 (English)Planprogramet e nivelit Master:

 -
Planprogrami 2012-2014 (Shqip)
 -
Planprogrami 2012-2014 (English)

 -
Planprogrami 2014-2017 (Shqip)
 -
Planprogrami 2014-2017 (English)

 - Planprogrami 2018-2021 (Shqip)
 -
Planprogrami 2018-2021 (English)