Departamenti i Ndërtimtarisë

 Departamenti i Ndërtimtarisë përmban katër programe studimore, dhe ato janë:

 - Programi Studimor: Konstruktiv
 - Programi Studimor: Hidroteknikë
 - Programi Studimor: Gjeodezi
 - Programi studimor: Infrastrukturë Rrugore