Departamentet në Fakultetin e Ndërtimtarisë

 
    Fakulteti i Ndërtimtarisë ka katër departamente:


             Departamenti i Konstruksioneve
             Departamenti i Hidroteknikës
             Departamenti i Gjeodezisë
             Departamenti i Inxhinierisë së ambientit