Sekretari i Fakultetit

Valdete Shala - Arifi
Juriste e diplomuar

Sekretare e Fakulteit të Ndërtimtarisë

Tel. +381 38 554 999