Dr. sc. Zekirija Idrizi

zekirija.idrizi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
+389 71 244 871

Mësimdhënës në lëndët:

1. Objektet hidroteknike
2. Pendët, Mekanika e fluideve
3. Rregullimi lumenjëve.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV