Prodekani për çështje mësimore

Flamur-Doli1.jpg  Dr. sc. Flamur Doli
  Profesor i asocuar

  Prodekan për çështje mësimore i FNA-së

   Tel. +381 38 224 751
          +377 44 158 610
   e-mail: flamur.doli@uni-pr.edu