Portali universitar

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidati Fatos Shabani, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

...

Më shumë

Lajmrim për lëndën Bazat e Informatikës

Njoftohen studentet e vitit të parë nga drejtimet Konstruktiv dhe Hidroteknike se grupet dhe orari ushtrimeve laboratorike nga kjo lendë do të jenë si në vijim në linkun e më poshtëm:Më shumë

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe te interesuarit tjerë se kandidatja Njomza Hoti, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

...

Më shumë

Konkurs Intern - Plotësues

Bazuar ne mbledhjen e Keshillit te FNA te dates 16.10.2014, Neni 76 i Statutit te UP dhe ne kerkesat e parashtruara nga ana e Katedrave, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures, shpall :
...

Më shumë

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 16.10.2014 mori vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studi...

Më shumë