Portali universitar

Rezultatet e provimit pranues ne FNA - Departamenti i Ndërtimtarisë për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues ne FNA- Departamenti i Ndërtimtarisë për secilin program studimor.
Më shumë

Caktimi i aplikantëve në salla për provim pranues ne FNA

Në vijim në linqet e më poshtme po ua paraqesim listat e aplikantëve nëpër salla për secilin progrma studimor dhe departament ne FNA.
Provimi pranues për Departamentin e Ndërtimtarisë (Progr...

Më shumë

Njoftim për provimin pranues në FNA

Bazuar në Konkursin për pranimin e studentëve për vitin akademik 2014/2015 dhe orareve të shpallura për organizimin e Provimeve Pranuese , në Fakultetin e Ndertimtarisë dhe Arkitekturës , Provimi P...

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 30.5.2014 miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve n...

Më shumë

Shkembe pervojen ndihmo te tjeret

"Shkembe pervojen ndihmo te tjeret"– 30 Qershor 2014 (e hënë) në ora 13:00h – 15:00h

Ftesë për pjesëmarrje në aktivitetin: "Shkembe pervojen ndi...

Më shumë