Portali universitar

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidati Dashnor Kadiri, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

Më shumë

Rezultatet e aplikantëve të pranuar në studimet master në FNA për vitin akademik 2014/2015

Ne linqet e më poshtme po ua paraqesim rezultatet e aplikantëve të pranuar në FNA për studimet master në vitin akademik 2014/2015. Linqet janë të paraqitura sipas programeve studimore:
Më shumë

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidati Fatos Shabani, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

...

Më shumë

Lajmrim për lëndën Bazat e Informatikës

Njoftohen studentet e vitit të parë nga drejtimet Konstruktiv dhe Hidroteknike se grupet dhe orari ushtrimeve laboratorike nga kjo lendë do të jenë si në vijim në linkun e më poshtëm:Më shumë

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe te interesuarit tjerë se kandidatja Njomza Hoti, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

...

Më shumë