Portali universitar

Orari i provimeve per afatin e Shtatorit

Ne linqet e më poshme po iu paraqesim orarin e provimeve per afatin e qershorit dhe shtatorit te ndarë sipas programeve studimore.

Per studimet Bachelor:
Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit

Paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit për dy nivelet e studimeve fillon me 02/09/2014 dhe zgjat deri me 05/09/2014.

Më shumë

Vendimet e ankesave të shqyrtuara në FNA

Ne linqet e me poshtem duke klikuar ne to, do ti hasni vendimet e ankesave te shqyrtuara ne FNA, qe jane refuzuar nga Komisioni.
Më shumë

Shqyrtimi i ankesave dhe përgjigja me shkrim

Më shumë

Mbledhja e XXI-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines

THËRRAS

Mbledhjen e XXI-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, qe...

Më shumë